Prepare/เตรียมบทความ

การส่งต้นฉบับบทความ

  • เพื่อให้การพิจารณาบทความและการดำเนินการจัดเผยแพร่เป็นไปอย่างเรียบร้อย  รวดเร็วและถูกต้อง  ผู้ส่งบทความจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดดังนี้
  • กรอกแบบฟอร์มนำส่งบทความให้ครบถ้วน และลงนามรับรองทุกคน  ทั้งผู้เขียน  ผู้เขียนร่วม  และผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ (หากเป็นบทความประกอบวิทยานิพนธ์) (ดูแบบฟอร์มนำส่งบทความ)
  • บทความที่ตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
  • ต้นฉบับบทความที่ส่งมาให้เจ้าของบทความหรือผู้เขียนบทความตรวจความถูกต้องของตัวสะกด รูปแบบการจัดพิมพ์บทความให้ถูกต้องตามที่กำหนด
  • ส่งต้นฉบับบทความจำนวน 2 แบบ

แบบที่ 1 แบบมีชื่อผู้เขียนบทความและผู้เขียนร่วมหรือผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
แบบที่ 2 แบบไม่มีชื่อผู้เขียนบทความและผู้เขียนร่วมหรือผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

  • จัดส่งต้นฉบับทางเว็บไซต์วารสารการออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ URL เข้าไปที่ http://www.jadaers.kku.co.th
  • หลังจากส่งบทความแล้ว ทางวารสารจะดำเนินตามขั้นตอนการรับบทความโดยสถานะบทความจะแสดงในหน้าสถานะบทความในเว็บไซต์วารสาร  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่หลังส่งบทความแล้ว 5 วันขึ้นไป
  • ต้นฉบับจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer review) เมื่อบทความมีรูปแบบถูกต้องตรงตามข้อกำหนดเท่านั้น หากบทความที่ส่งมามีรูปแบบไม่ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดจะจัดแจ้งให้เจ้าของบทความแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อส่งกลับเข้ามาใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินการตีพิมพ์บทความ
แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ 
การเตรียมต้นฉบับ