JADER

วารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย
(JADeR: Journal of Asia Design and Research)

JADeR: วารสารวิชาการทางการออกแบบเชิงประยุกต์ศิลป์  แหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านการออกแบบเชิงประยุกต์ศิลป์  เป็นสื่อกลางสาหรับนักวิชาการอาจารย์  นิสิต  นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้นำผลงานทางวิชาการมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในศาสตร์ทางการออกแบบเชิงประยุกต์ศิลป์

วารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชียเริ่มต้นเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2561  กำหนดการออกปีละ 3 ฉบับ  โดยเผยแพร่ในรูปเล่มวารสาร (ISSN : 0000-0000) และหน้าเว็บ (ISSN : 0000-0000) ในรูปแบบ e-Journal

Call For Paper

วารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย (JADeR) รับพิจารณาบทความวิจัย หรือบทความวิชาการทางด้านการออกแบบเชิงประยุกต์ศิลป์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
– สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
– สาขาวิชาการออกแบบเลขนศิลป์
– สาขาวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย
– สาขาวิชาการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
– สาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
– สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเรือน
– สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
– สาขาประยุกต์ศิลป์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีกำหนดการเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี  ในช่วงระยะเวลาดังนี้
– ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
– ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
– ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

Editor

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบรรณาธิการจากภายนอก
รศ.ดร.นิรัช  สุดสังข์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ธีรยุทธ์  เพ็งชัย   มหาลัยราชภัฏอุดรธานี
รศ.ดร.ศุภชัย  สิงห์ยบุศย์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.ติ๊ก  แสนบุญ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร.พรทิพย์  เรืองธรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.บุญชุบ บุญสุข  มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ชิดชัย  สายเชื้อ  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

กองบรรณาธิการจากภายใน
อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.สมหญิง  พงศ์พิมล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ภาคินี  เปล่งดีสกุล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.อภิญญา  อาษาราช  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ขวัญหทัย  ธาดา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้พิจารณาบทความจากหน่วยงานภายนอก
ผศ.สิงห์ อินทรชูโต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ญาณิทร์ รักวงษ์วาน  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม   มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.ปานฉัตร อินทร์คง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.บุญสนอง  รัตนสุนทรางกุล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.วัฒนพันธ์ุ ครุฑเสน  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.ซิสิกกา  วรรณจันทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.วิทวัน จันทร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.วิสิฐ  จันมา  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.นิจจัง  พันธะพจน์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้พิจารณาบทความจากภายในหน่วยงาน
ผศ.ดร.สุรกานต์  รวยสูงเนิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.ขาม  จาตุรงคกุล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.สุภาพร  อรรถโกมล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.ณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ประสานงาน
นายจักริน  เงินทอง
นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย

ผู้ควบคุมระบบออนไลน์
นายอนุพันธ์ พันธ์อมร
นายจักริน  เงินทอง

 

Article Status/สถานะบทความ

สถานะบทความ

สถานะบทความของผู้ส่งวารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย Update : 2 MAY 2018 สำหรับบุคคลทั่วไป : https://goo.gl/insvqo